Löydä Helsinki

Löydä Helsinki

Infopalvelu heikosti lukeville kotoutujille

LoydaHelsinki-logojanimi

Mikä on Löydä Helsinki?


Löydä Helsinki on kännykällä käytettävä infopalvelu, joka kertoo heikosti lukeville kotoutujille Helsingin julkisista palveluista ja viranomaisista. Sen käyttö ei vaadi lukutaitoa: käyttäjä selaa sovellusta sormella painamalla ja kuuntelee sisällöt.

Löydä Helsinkiä käytetään avaamalla mobiililaitteen tai tietokoneen selaimessa internetsivu www.loydahelsinki.fi. Laitteen mediaäänien tulee olla kytkettynä päälle. Löydä Helsinki ei ole ladattava ”äppi”, vaan mobiilikäyttöön optimoitu nettisivu eli verkkosovellus.

 Osoitteeseen siirryttäessä avautuu sovelluksen etusivu. Etusivulla valitaan sovelluksen kieli painamalla ylärivillä näkyviä kielipainikkeita. Löydä Helsinki puhuu suomea, somalia ja arabiaa. Kielen valittuaan käyttäjä etenee päävalikkoon.

Päävalikossa on 10 teemaaEtusivunakyma, jotka on merkitty ikonikuvakkein. Käyttäjä kuuntelee kunkin teeman aiheen painamalla ikonia muutaman sekunnin ajan. Näpäyttämällä tai klikkaamalla ikonia käyttäjä etenee sovelluksen rakenteessa eteenpäin.

Sovelluksessa hyödynnetään laajasti jo olemassa olevaa, valtiollisten ja paikallisten viranomaisten sekä järjestösektorin tuottamaa kotoutumista tukevaa materiaalia. Tärkein käytetty lähde on Helsingin kaupungin ylläpitämä InfoFinland-palvelu, joka tarjoaa tietoa Suomessa elämisestä 12 eri kielellä.

lh

Miksi Löydä Helsinki?

Löydä Helsingin idea lähti asiakkaiden tarpeesta. KYKY II -hankkeen edeltäjä KYKY-hankkeessa havaittiin, että hankkeen asiakkaista moni kotona lapsiaan hoitava maahamuuttajavanhempi oli käytännössä lukutaidoton. Näiden henkilöiden tietämys kaupungin palveluista, viranomaisista ja heidän omista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan oli toisen käden tiedon varassa.

Samalla Helsingin kaupunki, valtio ja muut tahot tarjoavat suuria määriä kotoutumista tukevaa tietoa. Tämä tieto ei saavuta niitä kotoutujia, joiden lukutaito on heikko ja jotka eivät syystä tai toisesta kykene omaksumaan tietoa kirjallisessa muodossa. Löydä Helsinki on ratkaisu tähän: se hyödyntää jo olemassa olevaa tietoa (ensisijaisesti InfoFinland.fi -palvelua) ja tekee siitä saavutettavampaa. Itsenäinen tiedonhaku myös vapauttaa henkilökohtaisen ohjauksen resursseja, kun käyttäjä voi tutustua Helsingin palvelu- ja viranomaisverkostoihin itse.

Kun heikosti lukevalle tarjotaan pääsy tietoon, on sillä monia positiivisia ja haavoittuvassa asemassa olevan maahanmuuttajan kotoutumista vahvistavia vaikutuksia. Mahdollisuus itsenäiseen tiedonhakuun voimaannuttaa, ehkäisee syrjäytymistä ja rohkaisee aktiiviseen kansalaisuuteen. Kun tietoisuus palveluista lisääntyy, arjen hoitaminen helpottuu ja esimerkiksi kotona olevalle vanhemmalle avautuu tilaa miettiä vaihtoehtoja kotivanhemmuuden ulkopuolella – kuten työtä tai kouluttautumista.

Sovelluksen rakenne ja navigoiminen

Löydä Helsinki perustuu neliportaiseen, hierarkkiseen rakenteeseen. Rakenteen portaita heijastavat värikoodatut välilehdet, jotka aukeavat sovellusta navigoitaessa. Tarkemmat käyttöohjeet voit katsoa täältä.

navigaatio

  1. Päävalikko (Pinkki välilehti)
  2. Aihevalikko (Vihreä välilehti)
  3. Aiheen alavalikko (Keltainen välilehti)
  4. Palveluesittely (Oranssi välilehti)

Käyttäjä valitsee päävalikosta laajan teeman, josta on kiinnostunut. Sitten hän valitsee tarkemman aiheen, sen ala-aiheen ja etenee kyseiseen ala-aiheeseen liittyvään palveluesittelyyn, jossa käyttäjälle esitellään hänen kiinnostuksensa mukainen palvelu tai viranomainen.

Palveluesittelyssä käyttäjälle tarjotaan keinoja ottaa yhteyttä kyseiseen palveluun tai viranomaiseen. Lukutaitoisille käyttäjille tarjotaan mahdollisuus lukea lisätietoa netistä.

Esimerkki navigoinnista

Käyttäjä haluaa päästä hammastarkastukseen. Hän valitsee Löydä Helsingin päävalikossa teeman Terveydenhoito. Terveydenhoidon aihevalikossa hän valitsee ala-aiheen Hammashoito. Hammashoidon alavalikossa hän valitsee palvelun Hampaiden tarkastus.sisaltosivunakyma

Palveluesittelyssä kerrotaan tietoa hampaiden tarkastuksesta, ajanvarauksen tekemisestä ja hammashoitoon hakeutumisesta. Palveluesittelyn ikoninappeja painamalla käyttäjä voi mm. soittaa hammashoidon ajanvaraukseen tai katsoa hammashoitoloiden osoitteita kartalta.

 

 

 

 

Löydä Helsinki julkaistu sovellus 2019

Kuvattuna käyttäjän polku kännykän aloitusnäytöltä palveluesittelysivulle asti.

Tuotantoprosessi


Löydä Helsingin ideoiminen ja suunnittelu tehtiin yhteistyössä viranomaisten, järjestöjen ja tulevan käyttäjäryhmän kanssa läpi koko tuotantoprosessin.

tuotantoprosessi pinkki

Palvelumuotoilu ja tarvekartoitus

Sovelluksen varsinainen kehittäminen alkoi syksyllä 2017 tarvekartoituksella ja palvelumuotoilulla. Kohderyhmää kohtaavien asiantuntijoiden kanssa järjestettiin sovelluskehityksen työpajoja, jossa kehitettiin palvelun ns. rautalankamalli, eli karkea yleiskuva sovelluksen toimintaperiaatteesta ja sisällöstä. Kohderyhmä otettiin huomioon järjestämällä asiakasraateja yhteistyössä maahanmuuttajajärjestöjen kanssa. Yhteensä näissä asiakasraadeissa tavattiin useampi sata somalin- ja arabiankielistä asiakasta eri ikäryhmistä ja koulutusasteista. Raadeissa asiakkaat saivat esittää toiveita ja mielipiteitä palvelun käyttöliittymästä, rakenteesta ja sisällöistä. Yhteistyökumppaneita tässä olivat Al-Birr Lähimmäisapu, FINN-MAMU Monikulttuurinen yhdistys sekä Monik ry.

Ohjelmistokehitys ja graafinen ilme

Ohjelmistokehittäminen alkoi vuoden 2018 alussa. Talvella 2018 palveluidea esiteltiin Helsingin kaupungin puitesopimuskumppaneille ja ohjelmistokehittämisen yhteistyökumppaniksi valittiin kevään 2018 aikana Codento. Ohjelmistokehittämisen tavoitteeksi asetettiin Löydä Helsingin toteuttaminen toimivana MVP-versiona, jonka pohjalta voidaan kerätä palautetta jatkokehittämistä varten.

Löydä Helsinki tuotettiin avoimen lähdekoodin ratkaisuna. Avoin lähdekoodi mahdollistaa, että vastaava sovellus voidaan kehittää esimerkiksi myös muiden kaupunkien tarpeisiin. Ohjelmistokehitys toteutettiin sprinteissä, ketterän ohjelmistokehityksen menetelmin.

Kesällä 2018 Löydä Helsingin graafisen ilmeen tuottajaksi valittiin graafinen suunnittelija Annika Järvelin.

Löydä Helsingin lähdekoodi valmistui syksyllä 2018 aikataulun mukaisesti. Sovitussa työmäärässä ei täysin pysytty, sillä koodausta jouduttiin ostamaan kolme henkilötyöpäivää lisää graafisessa suunnitelmassa syntyneiden lisävaatimusten vuoksi.

Sisällöntuotanto

Löydä Helsingin sisällöntuotanto alkoi rinnakkain ohjelmisto- ja graafisen ilmeen kehittämisen rinnalla. Sisällöntuotanto on jatkunut läpi koko prosessin, ja päättyi vasta heinäkuussa 2019. Sisällöntuotanto on ollut koko prosessissa se osa-alue, jolle asetetussa aikataulussa pysyminen on tuottanut eniten haasteita. Ennen kaikkea tämä johtui siitä, että sisällön tuottaminen on samalla sovelluksen kehittämistä: uusia ideoita ja tarpeita nousee jatkuvasti esiin ja samalla jo julkaistut sisällöt saattavat vanhentua tai muuttua palveluiden mukana. Alun perin asetettu suunnitelma aikatauluineen oli varsin kunnianhimoinen. Täysin uutta palvelua kehitettäessä eteen tuli paljon yllätyksiä. Lisäksi monitahoinen yhteistyö Helsingin kaupungin kaltaisessa suuressa organisaatiossa vie luonnollisesti aikaa.

Sovelluksen sisällöissä hyödynnettiin tehokkaasti viranomaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden tuottamaa, kotoutumista tukevaa materiaalia. Suurin osa sisällöstä perustuu InfoFinland-sivuston tekstiaineistoihin ja Helsingin kaupungin verkkosivuihin. Lisäksi hyödynnettiin Helsingin kaupungin Tasa-arvoinen kuntalainen (TAKU) -hankkeen (2016-2017) tuottamia monikielisiä kuvauksia kaupungin palveluista sekä Uudenmaan ELY-keskuksen koordinoiman Kotona Suomessa -hankkeen keräämää videomateriaalia, jonka ovat tuottaneet useat eri valtiolliset ja paikalliset viranomaiset sekä järjestöt. Sovelluksessa hyödynnetään niin ikään Suomi taskussa Oy:n ja Lahden kaupungin Suomi taskussa -hankkeen (2017-2018) tuottamia suomen kielen opetusvideoita (www.suomitaskussa.eu).

Viimeiset sisällöt julkaistiin ja sovelluksen sisällöntuotanto päättyi heinäkuussa 2019. Sovelluksessa ovat nyt kuunneltavissa kaikki etusivulla näkyvät 10 pääteemaa. Hankkeen aikana sovellukseen on tuotettu suuri määrä sisältöä: Löydä Helsingissä on kuunneltavissa kolmella kielellä yhteensä 137 palveluesittelysivua.

Löydä Helsingin sisällöntuotannosta vastasi KYKY II -hankkeen viestintäsuunnittelija. Sisällöntuotantoprosessi eteni seuraavalla tavalla: viestintäsuunnittelija tuotti Löydä Helsingin sisällön pohjana olevat tekstit, tarkistutti ne asiantuntijalla, lähetti tekstit käännettäväksi somalin ja arabian kielelle, toimitti käännetyt ja suomenkieliset aineistot äänittäjille, editoi ääninauhat ja julkaisi ne Löydä Helsingissä.

Sovelluksen äänitykset tehtiin hankkeen omien kontaktien kautta löytyneiden pientuottajien kanssa. Äänittäjät haastateltiin ja heistä valittiin paras. Lopputuloksena sovellukseen saatiin hyvin toimivat äänet, joiden kanssa yhteistyö sujui hyvin. Äänitystyöt olivat mahdollista tuottaa myös edullisesti, sillä äänituottajat tekivät äänityksiä sivutyönään.

Markkinointi


Sovellus julkaistiin pilottina suomen- ja somalinkielisillä sisällöillä lokakuussa 2018. Markkinointi kohderyhmälle aloitettiin heti, ja sen yhteydessä tehtiin palvelun testausta. Sovellusta esiteltiin kotivanhempien suomen kielen KOTIVA-kursseilla siten, että osallistujat pääsivät heti testaamaan Löydä Helsinkiä ja antamaan palautetta. Arabiankielinen puoli julkaistiin marraskuussa. Markkinointi jatkui koko kevään 2019 ajan, ja päättyi kesäkuussa 2019.

DSC_0186m-lr

Yleisesti ottaen markkinointia on toteutettu kahdella tavalla. Kohderyhmää tapaavia järjestöjä sekä viranomaisia on tiedotettu ja koulutettu palvelusta. Tämän lisäksi on tehty kontaktimarkkinointia suoraan kohderyhmälle. Kohderyhmää on tavoitettu mm. järjestöjen, S2-opetuksen ja viimeisimpänä erittäin toimivasti aikuisten perusopetusryhmien kautta.

Jalkautuva markkinointi on Löydä Helsingin tapauksessa välttämätöntä: koska kohderyhmä on heikosti lukevaa, ei palvelua voida markkinoida sille ns. perinteisillä tavoilla. Kontaktimarkkinoinnin vahvuutena on mahdollisuus perehdyttää kohderyhmää henkilökohtaisesti Löydä Helsingin käyttöön, ja näin saadaan viestiä eteenpäin käyttäjien omiin yhteisöihin ja verkostoihin.

Koska sovellus esittelee Helsingin kaupungin palveluja, on erityisen tärkeää saada tiedotettua palvelusta oman organisaation sisällä. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla markkinoinnilla on onnistuttu tavoittamaan keskeiset tahot: Stadin osaamiskeskus, S2-opettajat, KOTIVA-kurssit, hankkeen vertaisryhmät, Kotoklubi Kaneli, varhaiskasvatus sekä Helsingin aikuislukion aikuisten perusopetusryhmät. Näiden tahojen avulla on tavoitettu hyvin myös kohderyhmää. Hankkeen markkinointiin on saatu tukea Stadin ammatti- ja aikuisopiston sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan viestinnästä.

Lisäksi markkinoinnilla pyrittiin tavoittamaan muut tärkeimmät kohderyhmää kohtaavat tahot Helsingin kaupungin sisällä. Näitä ovat sosiaali- ja terveyspalvelut, kaupunginkanslia, kirjastot ja muut hankkeet. SOTE-puolella onnistuttiin tavoittamaan erityisen hyvin maahanmuuttoyksikkö, jossa Löydä Helsinki on jo käytössä päivittäisessä asiakastyössä. Aikuisten sosiaalineuvonnan ja perhetyön toiminnoissa järjestettiin henkilöstökoulutuksia palvelun tunnettuuden ja käytön lisäämiseksi. Neuvoloiden saaminen mukaan on koettu haasteellisemmaksi, vaikka niiden kautta tavoitettaisiin kohderyhmä hyvin.

Kaupunginkansliassa Löydä Helsinki tunnetaan hyvin yksittäisissä toiminnoissa, kuten elinkeino-osaston työvoima ja maahanmuutto -yksikössä sekä viestintäosastolla InfoFinlandin toimituksessa, Helsinki-infossa sekä International House Helsingissä.

Kaupungin ulkopuolisista tahoista on tavoitettu valtion alaiset kotoutumisen kanssa tekemisissä olevat tahot (Maahanmuuttovirasto, vastaanottokeskukset, ELY-keskukset, TE-toimistot jne) sekä keskeisimmät maahanmuuttajajärjestöt.

Sovellus hyväksyttiin keväällä 2019 EU-komission järjestämään, julkishallintojen kehittämien digiratkaisuiden Sharing & Reuse Awards -kilpailuun, mutta ei päässyt kymmenen parhaan joukkoon. Kilpailussa edistetään julkishallintojen kehittämien digiratkaisuiden levittämistä ja uudelleenkäyttöä.

Käyttäjädataa ja liikenne sivustolla


Löydä Helsinki julkaistiin lokakuussa 2018. Lokakuusta 2018 heinäkuuhun 2019 sivustolla on käynyt yhteensä 2363 käyttäjää. Istunnon keskimääräinen kesto oli 2,30 min. Aktiivisimpaan markkinointiaikaan marras-joulukuussa 2018 käyttäjiä oli yhteensä 940, noin 30-100+ käyttäjää päivässä. Hiljaisemmin markkinoituina kuukausina päivittäiset käyttäjämäärät vaihtelivat suuresti 5-50:een käyttäjään päivässä.

Lokakuusta 2018 heinäkuuhun 2019 uusia käyttäjiä oli 75 % ja palaavia 25 %. Hiljaisemmin markkinoituina kuukausina tammi-helmikuussa 2019 palaavia käyttäjiä oli 38 %, eli markkinoinnilla tavoitetut käyttäjät myös palaavat käyttämään sovellusta. Käyttäjien selaimet olivat monikielisiä. Sivustolla käydään tasaisesti, myös tyypillisten työaikojen ulkopuolella iltaisin ja viikonloppuisin.

Käyttäjätiedot osoittavat, että kohderyhmä hakee palvelusta tietoa päivittäin.

 

Tulokset ja vastaanotto


Hankkeen tavoitteiden mukaisesti onnistuttiin tuottamaan toimiva ja julkaistu, heikosti lukevia maahanmuuttajia palveleva, matalan kynnyksen tietopalvelu. Heikosti lukevat ja kirjoittavat kaupunkilaiset pystyvät hakemaan yhä itsenäisemmin tietoa ja opastamaan lapsiaan heille tarkoitetun kännykkäsovelluksen avulla. He myös kykenevät löytämään kustakin kysymyksestä vastaavan viranomaisen yhteystietoja.

Sovelluksessa hyödynnettiin tehokkaasti valtiollisten, paikallisten ja kolmannen sektorin toimijoiden tuottamaa, kohderyhmän kotoutumista tukevaa valmista aineistoa.

Löydä Helsinki on saanut positiivisen vastaanoton niin käyttäjiltä kuin viranomaisten taholta. Kohderyhmälle markkinoitaessa tilaisuuksissa omankielinen palvelu herätti usein innostuneen tunnelman. Palvelun tarve tunnistetaan nopeasti: yleisimmin palautteessa kysytäänkin, miksi palvelu ei toimi useammalla kielellä. Palveluun tutustuneet kohderyhmän edustajat pitivät Löydä Helsinkiä ainutlaatuisena keinona päästä tutkimaan asioita ja palveluita itse.

LH tulokset pinkki

Asiakasraadeissa koettiin helpottavaksi, että sovelluksen avulla on mahdollista käydä tutkimassa yleistietoa itselleen tärkeästä palvelusta tai viranomaisesta siitä huolimatta, että sen kontaktoimiseen tarvitsisikin tulkin tai ystävän apua. Huomionarvoista on, että asiakasraadeissa palvelu koettiin apuvälineeksi omien asioiden ajamisessa jäykäksi koetussa viranomaisjärjestelmässä: tieto omista oikeuksista ja velvollisuuksista aktivoi ja voimaannuttaa.

Viranomaispalautteen mukaan Löydä Helsingistä on apua tilanteissa, joissa yhteistä kieltä ei ole eikä tulkkia käytettävissä. Tällöin Löydä Helsinki voi toimia jopa tulkkauksen apuvälineenä, kun viranomainen ja asiakas voivat kuunnella palvelusta saman sisällön omalla kielellään. Myös monet muut tahot voisivat hyötyä palvelusta samalla tavalla löytäessään sen pariin.

Arviointi

Löydä Helsingin ulkopuolisena arvioijana toimi helsinkiläinen ohjelmistoalan yritys Utelias Techonologies. Utelias kehittää robotiikkaa ja puhekäyttöliittymiä hyödyntäviä sovelluksia oppimiskäyttöön. Arvioinnin voit lukea kokonaisuudessaan täältä.

Arvioijan mukaan Löydä Helsinki tukee käyttäjiä heidän kotoutumisessaan, ohjaa peruskoulutukseen ja suomen kielen opintojen pariin, tarjoaa tietoa työllistymisen poluista, ohjaa lisätiedon ja avun pariin sekä yhdistää käyttäjänsä suoraan oikeille tahoille. Arvioinnissa korostettiin Löydä Helsingin ainutlaatuisuutta. Heikosti lukevien maahanmuuttajien itsenäisen tiedonhaun tueksi ei ennestään ole kehitetty vastaavia ratkaisuita tai sovelluksia. Näin ollen Löydä Helsingillä on potentiaalia olla niin maanlaajuisesti kuin kansainvälisestikin merkittävä tuote.

Hyvin alkuun lähteneen kehittämistyön tueksi arvioija esitti useita toimenpide-ehdotuksia. Jotta KYKY II -hankkeessa tehty työ saataisiin hyödynnettyä tehokkaasti, Löydä Helsingin markkinointiin tulisi arvioijan mukaan panostaa myös jatkossa. Arvioijan mukaan markkinointia voitaisiin laajentaa myös muualle pääkaupunkiseudulle sekä suurimpiin kaupunkeihin muualla Suomessa. Markkinoinnissa tärkeää myös jatkossa on valmius jalkautumiseen sekä mieluiten kohderyhmän tuntemus ja kontaktit.

Arvioija kiinnitti huomiota palvelun käytettävyydessä myös sisällöntuotannon haasteisiin. Osa sisällöistä vanhenee nopeasti. Tällä hetkellä sisällön ajankohtaisuuden seuranta tapahtuu täysin manuaalisesti: viestintäsuunnittelija käy sisältöjä läpi ja vertaa niitä käytettyihin lähteisiin. Tämä on varsin työlästä ja epäkäytännöllinen tapa hoitaa sisällön seurantaa. Helsingin kaupungin sivuja päivittävät useat eri osastot ja sivut saattavat muuttua nopeastikin. Viestintäsuunnittelijan varassa oleva sisällön seuranta on myös kallista. Sisällön hallinta ja tuottaminen voitaisiin arvioijan mukaan tehdä resurssitehokkaammaksi tekstimuotoisella sisällöllä yhdistettynä tekstistä puheeksi -toimintoon.

Lisäksi jatkossa tulisi kiinnittää huomiota palvelun tulosten ja vaikuttavuuden tarkempaan mittaamiseen ja seurantaan esimerkiksi sovellukseen rakennetulla palautteenkeruujärjestelmällä.

Jatkokehittäminen ja tulevaisuudennäkymät

Löydä Helsingin suurimmaksi haasteeksi ja jatkokehittämisen paikaksi on osoittautunut palvelun kohderyhmän rajallisuus. Markkinoinnissa oikeaan kohderyhmään ei sen rajallisuuden vuoksi aina osuttu. Heikosti lukeville muunkielisille markkinoitaessa kohdataan myös erityistä tukea tarvitsevia oppijia, joille sovelluksen sisällöt ovat liian vaikeita. Juuri tässä joukossa kuitenkin lukutaidosta riippumaton tiedon saamisen tarve on suuri. Jos joukossa oli muun kuin arabian- tai somalinkielisiä, ei sovelluksesta ollut myöskään heille apua, mikäli heidän suomen kielen osaamisensa ei ollut vielä riittävällä tasolla palvelun käyttämiseen.

Hyödyllisin Löydä Helsinki onkin juuri somalia tai arabiaa äidinkielenään puhuville – muille suomea toisena kielenä vielä opetteleville sen suomenkielinen sisältö on liian vaikeaa. Näin ollen palvelun kielitarjonta rajaa sen käyttäjämääriä ja yleisöä. Palvelun ns. orgaaniset käyttäjämäärät ovat jääneet pieniksi siitä huolimatta, että palvelua käytetään päivittäin. Etenkin suhteessa palvelun kustannuksiin käyttäjämäärät eivät ole riittäviä.

Toinen selkeä kehittämisen kohde on palvelun profiili. KYKY II -hankkeen päättyessä Löydä Helsingin tulisi löytää uusi ”kotipesä” Helsingin kaupungin organisaatiossa. Tässä haasteeksi on osoittautunut palvelun profiilin ja tarkoituksen epäselvyys. Löydä Helsinki on KYKY ja KYKY II -hankkeiden historian pohjalta kehitetty kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla, mutta se palvelee myös muita toimialoja. Sovellus sisältää hyvin paljon tietoa esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluista sekä yleisluontoisempaa yhteiskuntatietoutta. Tämä vaikeuttaa luontevan sijoituspaikan tunnistamista. Tätä raporttia kirjoitettaessa Löydä Helsingille ei ollut vielä varmistunut uutta omistajatahoa Helsingin kaupungin organisaatiossa.

Näin ollen Löydä Helsingin jatkokehitystä ajateltaessa on lähdettävä siitä, miten 1) sovelluksen käyttäjäkuntaa saataisiin laajennettua ja 2) miten sovelluksen profiilia voitaisiin selkeyttää.

Ratkaisuksi tähän KYKY II -tiimi esittää selkosuomen lisäämistä sovelluksen kielitarjontaan. Selkosuomen lisääminen laajentaa Löydä Helsingin yleisön kaikkiin suomen kielen oppijiin, joiden on vaikea omaksua tai löytää tietoa kirjoitettuna. Lisäksi mm. S2-opettajilta saamamme palautteen pohjalta selkosuomen lisääminen mahdollistaisi Löydä Helsingin toimimisen suomen kielen oppimisen, ja uusia ominaisuuksia lisäämällä myös lukutaidon oppimisen apuvälineenä.

Kohderyhmän laajentaminen tulisi huomioida myös palvelun markkinoinnissa. Luku- ja kirjoitustaidottomuus paitsi kaventaa palvelun yleisöä, on myös terminä erittäin herkkä, jopa leimaava. KYKY II -hankkeen aikana käytännön markkinoinnissa tätä kuvausta alettiinkin itsestään välttämään. Markkinoinnissa palvelun kohderyhmä tulisikin määritellä esimerkiksi ”suomen kielitaidon alkuvaiheessa oleviksi” tai ”suomen kielen lukutaidon alkuvaiheessa oleviksi”.

Lisäksi Löydä Helsingin kehittämisessä prototyypistä tai kokeilusta pitkällä aikavälillä elinkelpoiseksi ja pysyväksi tuotteeksi tulisi kiinnittää huomiota myös palvelun resurssitehokkuuden parantamiseen. Valtaosa Löydä Helsingin kustannuksista muodostuu henkilöstöresurssista, eli sovelluksen ylläpidosta, päivittämisestä ja uuden sisällön tuottamisesta vastaavan viestintäsuunnittelijan palkkakuluista. Palvelun kustannuksia voitaisiin karsia sisällön seurannan automatisoimisella ja siirtämällä sisällön hallinta taholle, joka hoitaa sitä muutenkin (esimerkiksi InfoFinland). Kun tekstistä ääneksi -toiminto tulee saataville myös somalin kielellä, voidaan sovelluksessa siirtyä tekstipohjaiseen sisältöön, jolloin sen päivittäminen yksinkertaistuu ja nopeutuu.

LoydaHelsinki-logojanimi