Muu kehittämistyö

Toimijoiden yhteistyön tiivistäminen ja verkostojen laajentaminen

Jalkautuvan kotoutumisen tuen oppisopimusmalli

Hankkeessa kehitettiin jalkautuvan kotoutumisen tuen oppisopimusmalli yhteistyössä työelämän ja oppisopimuspalveluiden kanssa. Mallissa maahanmuuttajataustainen opiskelija suorittaa oppisopimuksella kasvatuksen ja ohjauksen perustutkinnon tai nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinnon. Yhteistyöoppilaitoksia olivat Stadin ammatti- ja aikuisopisto sekä Seurakuntaopisto.

Mallin kolme tavoitetta hyödyttävät niin opiskelijaa, työnantajaa kuin Helsingin kaupunkia. Maahanmuuttajataustainen opiskelija saa tukea oppisopimuspaikan löytämiseen ja tutkinnon suorittamiseen. Tyypillisesti oppisopimus alkaa opiskelijan itsensä aloitteesta. Suomeen muuttaneelle sopivan työpaikan löytäminen on haastavaa, jos vakiintuneita verkostoja ja suomalaisen työelämän tuntemusta ei vielä ole.

Kokeilun rahoitus perustuu palkkatukeen, korotettuun koulutuskorvaukseen sekä helsinkiläisestä opiskelijasta maksettavaan Helsinki-lisään. Rahoitusmalli on työnantajalle edullinen ja kannustaa palkkaamaan maahanmuuttajataustaisen työntekijän.

Helsingin kaupungin näkökulmasta mallissa parannetaan kaupungin palveluiden tunnettavuutta yhteistyössä järjestöjen kanssa sellaisissa maahanmuuttajayhteisöissä, joita palvelut ja neuvonta eivät tehokkaasti tavoita. Mallissa koulutetaan lisää resursseja monikieliseen palveluohjaukseen ja -neuvontaan ja samalla kaupungin ja järjestöjen välistä yhteistyötä vahvistetaan.

Opiskelijoiden edellytyksiä palveluohjaukseen ja -neuvontaan tuettiin KYKY II -hankkeen tuottamalla erityiskoulutuksella kaupungin palveluista sekä ohjausta.

Malliin osallistui 14 opiskelijaa ja yhteensä 10 järjestöä: Al-Birr Lähimmäisapu, African Care, HNMKY, Nicehearts, Monika-Naiset liitto, Monik, Suomen Pakolaisapu, Suomen venäjänkielisten keskusjärjestö sekä Suomi-Syyria Ystävyysseura ry. Opiskelijoista 7 valmistui kesällä 2019.

Malliin osallistuneet työnantajajärjestöt suhtautuivat positiivisesti mallin jatkamiseen. Järjestöjen edellytyksiä osallistua malliin myös jatkossa voitaisiin parantaa rahoituksen paremmalla ennakoitavuudella. Hankkeessa on pyritty myötävaikuttamaan Helsinki-lisän 10 kuukauden rajoitteen poistamisen puolesta.

Toimijoiden verkottaminen

Hankkeessa verkotettiin maahan muuttaneita Helsingissä tukevia tahoja yhteisen tapahtuman valmistelun merkeissä: Helsingin kaupungin viranomaisia, jotka tavoittavat kohderyhmää, viranomaisia, jotka tukevat kohderyhmää kohti työelämää sekä järjestöjen asiantuntijoita ja edustajia, jotka tavoittavat kohderyhmää. Yhteiseksi tapahtumaksi valikoitui kansallinen Integration 2018 -konferenssi.

Hanke osallistui Integration 2018 -tapahtuman järjestelyihin laajassa yhteistyössä järjestöjen, ministeriöiden ja kuntien kanssa. Integration 2018 oli ensimmäistä kertaa koko valtakunnalliselle kotouttamiskentälle suunnattu verkostoitumistapahtuma Suomessa. Järjestäjätahoja oli yhteensä 17.

Tapahtumalla vahvistettiin kumppanuuksia viranomaisten, kolmannen sektorin ja yritysmaailman välillä. Tapahtuma järjestettiin 18.-19.9.2018 Helsingin Kulttuuritalolla. Osallistujia oli yhteensä 900 molempina päivinä.

Integrationin ohjelma koostui ohjelmakaistoista, joita olivat koulutus, työllisyys, osallisuus, hyvinvointi ja asuminen sekä pakolaisten vastaanotto. Ohjelmassa oli myös kaikille suunnattuja esityksiä, oheisohjelmaa, päättäjäpaneeli sekä ständitori. Kansainvälisille vieraille oli tarjolla simultaanitulkkaus ja tapahtuma livestreamattiin.

KYKY II -hanke oli näyttävästi esillä esittelytorilla Helsingin kaupungin muiden toimijoiden kanssa ja pääsi näin markkinoimaan toimintojaan kuten Löydä Helsinki -sovellusta, joka pitchattiin myös yhdellä kaistoista. Integration 2018 -tapahtuma sai kiitosta osallistujilta sekä Euroopan komissiolta toteutuksesta ja sisällöstä.

Stadin ammatti- ja aikuisopiston kehittäminen

KYKY II -hanke tukee Stadin ammatti- ja aikuisopiston kehittämistä syrjäytymisvaarassa olevien vieraskielisten hakijoiden ja opiskelijoiden koulutus- ja työllistymisnäkymien edistämiseksi. Hankkeessa kehitettiin Stadin ammatti- ja aikuisopiston henkilöstön monikulttuurisuusosaamista. Oppilaitoksen maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ja opiskelijoiksi pyrkivien erityistarpeet huomioitiin paremmin koulutuksissa ja niiden valintakriteereissä. Maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille kohdennettuja tukitoimia oppilaitoksessa parannettiin.

Hankkeessa tarjottiin syksyllä 2017 ja keväällä 2018 pedagogista tukea Stadin aikuisopiston opetusryhmissä, joissa on paljon suomea toisena kielenään puhuvia opiskelijoita. Pedagogista tukea tarjottiin puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan koulutuksiin sekä koulunkäyntiavustajan sekä aamupäivä- ja iltapäiväohjaajien ammattitutkinnoissa. Hankesuunnittelija seurasi opetusta ryhmissä, haastatteli koulutuspäällikköä, opettajia, opiskelijoita ja työelämän edustajia. Haastattelujen pohjalta tuotettiin raportti pedagogisista ratkaisuista ja kehitysehdotuksista. Raportit voit lukea täältä.

Raporttien mukaan Stadin aikuisopiston koulutuksien valintakriteereissä ei huomioitu riittävästi vieraskielisten opiskelijoiden valmiuksia suoriutua tutkinnosta. Opiskelijavalinnoissa on varmistettava valmiuksiltaan sopivien opiskelijoiden valinta ja liian heikot valmiudet omaaville hakijoille on tarjottava heitä parhaiten tukevia valmentavia koulutuksia ennen tutkinto-opiskelijaksi siirtymistä.

Opiskelijoiden vaihtelevat oppimisvalmiudet ja kielitaito tulee huomioida opetusjärjestelyissä. Opetuksen eriyttäminen ja henkilökohtaistaminen korostuu, jotta opetusta voidaan kohdentaa erilaisille asiakasryhmille. Eriyttäminen mahdollistaa, että tutkinnonosa voidaan suorittaa eri tahdissa asiakaskunnasta riippuen. Ryhmien eriytymisen tulee tapahtua tunnistettujen kieli- ja oppimisvalmiuksien pohjalta, ei maahanmuuttajuuden tai kantasuomalaisuuden perusteella.

Yhteisten käytäntöjen laatiminen ja opiskelijoiden orientoiminen niihin opintojen alusta alkaen edesauttaa laadukkaan ja turvallisen opiskeluympäristön muodostumista, kun yhteiset opiskelun pelisäännöt mm. rukousajoista, tuntien alkamisajoista ja tauoista ovat kaikkien tiedossa. Opiskelijoille on tärkeää kertoa, että rukoilu on sallittua oppilaitoksessa ja siihen suhtaudutaan myönteisesti. Kyseessä on oikeus ja velvollisuus. Rukousajat on oppilaitoksessa ajoitettava työelämän tapaan taukoihin ja ennalta sovittuihin aikoihin. Näin opiskelijoita orientoidaan myös työelämän käytänteisiin.

Oppilaitoksen henkilöstön osaamista vahvistettiin monikulttuurisuutta ja yhdenvertaisuutta käsittelevillä koulutuskokonaisuuksilla. Keväällä 2018 hankesuunnittelija järjesti henkilöstölle koulutuksen kulttuurien ja uskontojen kohtaamisesta opetustyössä. Loppuvuodesta 2018 ja keväällä 2019 hankkeen projektipäällikkö osallistui Stadin osaamiskeskuksen asiantuntijoista koottuun työryhmään, joka valmisteli ja toteutti kulttuurista moninaisuutta Stadin ammatti- ja aikuisopistossa käsittelevän koulutuksen. Koulutus oli osa oppilaitoksen koko henkilöstölle suunnattua PedaBooster-koulutussarjaa. Koulutussarjan tarkoituksena oli päivittää henkilökunnan osaamista ajankohtaisissa teemoissa.

Henkilöstökoulutukset voit lukea täältä.