TYÖ STADIN AIKUISOPISTOSSA

Hanke kartoitti ja kehitti Stadin aikuisopiston valmiuksia huomioida vieraskielisiä opiskelijoita.

Helsingin kaupungin omana ammattioppilaitoksena Stadin aikuisopistolla on tärkeä tehtävä edistää maahan muuttaneiden helsinkiläisten työllistymistä. Kyky-hanke tuki monin eri keinoin oppilaitoksen sisäistä kehitystä kohti vieraskielisten entistä parempaa huomioimista koulun hakukriteereissä, viestinnässä sekä opetuksen ja palveluiden tarjonnassa.

Vuonna 2016 hanke laati selvityksen Stadin aikuisopiston kielituetun opetuksen, uraohjauksen ja muiden palveluiden silloisesta tilasta. Selvityksessä nousi esiin tarve parantaa aikuisopiskelijoiden sujuvaa siirtymistä valmistavasta opetuksesta varsinaisiin tutkintokoulutuksiin. Kyky-hankkeen tiimi myös osallistui aktiivisesti oppilaitoksen strategia- ja kehityskokouksiin, erilaisiin työryhmiin, edusti messuilla yhteistyössä muun henkilökunnan kanssa ja kehitti opiskelijamentoroinnin mallia.

KARTOITUS

 • Kyky-hanke kartoitti Stadin AO:n palveluita ja opetustarjontaa maahanmuuttajan näkökulmasta
 • Tuloksissa ilmeni, että opetustarjonta on monipuolista ja laadukasta
 • Sisäinen viestintä ja koordinaatio kaipasivat kehittämistä
 • Nykyiset resurssit eivät vastaa  tarpeisiin
 • Selkeä linjaus ja suunnitelma helpottaisivat resurssointia ja kehitystyötä

Alkuvuonna 2016 hanketiimi kartoitti Stadin aikuisopiston tukipalveluita ja opetustarjontaa suomea toisena kielenä puhuville opiskelijoille.

Projektisuunnittelija Maija Melo haastatteli aiheen tiimoilta keväällä ja alkusyksystä Stadin aikuisopiston opiskelijoita ja henkilökunnan edustajia. Syys-lokakuussa hanketiimi käsitteli vastaukset, joiden pohjalta syntyi selvitys Stadin aikuisopisto maahan muuttaneiden kouluttajana – kartoitus ja kehittämisideoita (Maija Melo, 24.10.2016).

stadin ao - selvitys-puoli1

Kartoituksessa ilmeni, että oppilaitoksen vieraskielisille suunnattu opetustarjonta on paikoin hyvin tasokasta, mutta koulutusten välinen viestintä ja koordinaatio kaipaavat kehittämistä. Henkilöstö toivoi myös parempia resursseja markkinointiin yleensä sekä tiiviimpää yhteistyötä TE-toimiston ja kaupungin muiden virastojen kanssa.

stadin ao - selvitys-puoli21

Haastatteluiden perusteella aikuisopiston opinto-ohjaus ja terveydenhuolto eivät nykyisellään riitä vastaamaan kysyntään. Ohjauksen resurssit perustuvat itseohjautuvan aikuisopiskelijan ihanteeseen, mikä ei palvele monimuotoista opiskelijakantaa: esimerkiksi maahanmuuttajat, jotka vasta opiskelevat Suomen yhteiskuntajärjestystä, kaipaavat henkilökohtaista opinto-ohjausta.

stadin ao - selvitys-puoli22

Selvityksessä ilmeni myös, että oppilaitoksen sisällä on eriäviä kantoja hakukriteerien kehittämistarpeista. Tiukat kielivaatimukset jättävät monia motivoituneita vieraskielisiä hakijoita tutkintokoulutusten ulkopuolelle. Myös pääsy valmistavilta kursseilta ammattiopintoihin on monelle hakijalle kiven takana. Tämä on ristiriidassa maahanmuuttajien tehokkaan työllistämisen tavoitteen kanssa.

Opiskelupaikkoja ei kutenkaan riitä kaikille, ja monilla aloilla jo harjoitteluista suoriutuminen vaatisi vahvaa kielitaitoa. Lisäksi osa opettajista on huolissaan, että hakukriteerien muokkaaminen joustavimmiksi osalle loisi eriarvoisuutta hakijoiden välille.

Huoli eriarvoisuudesta on perusteltu, jos sisäänpääsyn perusteet jäävät hakijoille epäselviksi. Olennaista on kuitenkin pohtia, onko eriarvoisuuden vastakohta yhdenvertaisuus vai tasavertaisuus. Jälkimmäisessä tapauksessa kriteerit voivat huomioida hakijoiden erilaiset lähtökohdat, kunhan käytännöt ovat läpinäkyvät ja perustellut.

LAITOKSEN SISÄINEN KEHITYS

 • Helsinki siirtyi pormestarimalliin kesällä 2016
 • Valtakunnallinen ammatillisen opetuksen reformi tuo muutoksia myös Stadin aikuisopistoon
 • Stadin osaamiskeskus on vauhdittanut muutoksia

Lokakuussa 2016 valmistunut selvitys ilmestyi ajankohtana, jolloin Stadin aikuisopisto kävi läpi useita mullistuksia.

Vuodenvaiheessa aikuisopiston johdossa aloitti uusi toimialarehtori Anna Mari Leinonen, jonka alaisuudessa Stadin aikuisopisto liittyi muun Opetusviraston kanssa osaksi Helsingin Kasvatuksen ja koulutuksen toimialaa, kun kaupunki vaihtoi pormestarimalliin kesäkuussa 2017.

Samanaikaisesti valtakunnallinen ammattiopetuksen reformi vauhdittaa Stadin ammattiopistoa yhtenäistämään nuorten ja aikuisten opetuksen rakenteita, kehittämään henkilökohtaista ohjausta sekä tehostamaan maahan muuttaneiden osaamisen tunnistamista.

Paineita kehitykseen kasvattaa myös keväällä 2016 perustettu Stadin osaamiskeskus, joka tarjoaa maahanmuuttajille muun muassa valmistavia koulutuksia ja osatutkintoja. Ammattiopetuksen osasena Osaamiskeskus on vauhtiin päästyään lisännyt oppilaitoksen pyrkimyksiä sujuvoittaa opiskelijoiden siirtymiä valmistavista koulutuksista tutkintokoulutuksiin ja osaamista vastaaviin töihin.

Muun muassa edellä esitetyistä syistä oppilaitoksen johto otti Stadin aikuisopisto maahan muuttaneiden kouluttajana -kartoituksen vastaan myönteisesti, kun se otettiin käsittelyyn Stadin aikuisopiston kevään 2017 strategiapalaverissa. Aikuisopiston johto muodosti useita työryhmiä, joiden on määrä paneutua selvityksen esittämiin kehittämistarpeisiin ja -ideoihin. Työryhmät kehittävät laitoksen viestintää, sisäisiä siirtymiä ja ulkoista hakua.

VAIKUTTAMISTYÖ

 • Hanke on osallistunut aktiivisesti oppilaitoksen kehittämiskokouksiin
 • Maahanmuuttajille suunnattu markkinointi sai tuulta alleen EDUCA 2017 -messuilla
 • Kehitystyö jatkuu Kyvyt käyttöön -jatkohankkeessa

Kahden toimintavuotensa aikana Kyky-hanke on osallistunut ahkerasti Stadin aikuisopiston sisäisen kehitystyön palavereihin ja työryhmiin. Maahanmuuttajien tarpeisiin erikoistuneena asiantuntijana hankkeen tiimi osallistui muun muassa Stadin osaamiskeskuksen suunnitteluun ja myöhemmin Väylä työhön -hankkeen valmisteluun.

Vuodenvaihteessa 2016–2017 Kyky-hanke koordinoi maahan muuttaneille opiskelijoille suunnattujen koulutusten edustamista opetusalan EDUCA 2017 -messuilla. Messupisteen suunnittelun lomassa eri koulutuspalvelut tutustuivat läheisemmin toisiinsa. Viestintätapahtuman varjolla Stadin ammattiopiston eri osapuolet pääsivät myös pohtimaan koulutuspalveluiden suhdetta toisiinsa, oppijoiden polutusta palvelusta toiseen sekä koulutusvalikoiman mahdollisia päällekkäisyyksiä ja aukkoja.

Tapahtuman pohjalta virisi myös laajempi yhteistyö maahanmuuttajille suunnattujen koulutusten ja palveluiden yhteismarkkinoinnille. Esimerkiksi keväällä 2017 toimijat yhdistivät voimansa promootiopisteellä kauppakeskus Itiksessä ja Maailma kylässä -festivaaleilla, ja kesällä johto valmisteli yhdessä maahanmuuttonäkökulmien esittelyä kaupungin uudelle lautakunnalle.

OPISKELIJAMENTOROINTI

 • Kokeilussa opiskelijamentorointi jatko-ohjauksen tukena
 • Pienimuotoisessa kokeilussa tutkinto-opiskelija mentoroi valmistavissa koulutuksissa opiskelevia aktoreita
 • Puolen vuoden kokeilun pohjalta toimintaa juurrutetaan nyt pysyväksi rakenteeksi

Hankkeen yhtenä tavoitteena oli kokeilla opiskelijamentorointia valmistavissa koulutuksissa opiskelevien maahanmuuttajien jatko-ohjauksen tukena. Mentorointikokeilu pohjautui Väestöliiton Womenta-mentoroinnin malliin, jossa sekä mentori että samalla alalla kotimaassaan työskennellyt aktori (mentoroitava) jakavat tasavertoisesti tietoa ja kokemuksia. Kokeilun ajatuksena oli, että tutkintokoulutusten opiskelijat voisivat jakaa tietämystään suomalaisesta työelämästä ja opiskelusta alasta kiinnostuneille maahanmuuttajille.

Stadin aikuisopiston aktorit tavoitettiin aikuisopiston valmistavilta linjoilta ja mentori sosiaali- ja terveysalan tutkintokoulutuksesta. Mentoreille oli alun perin tarkoitus tarjota ohjauksesta opintopisteitä, mutta aikataulusyistä kokeilua ei saatu yhdistettyä opintokokonaisuuksiin, joten hanke toteutti mentorointikokeilun suunniteltua pienimiuotoisempana.

Mentorointikokeilun pienryhmä tapasi kerran-kahdesti kuukaudessa keväällä 2017. Ryhmä käsitteli muun muassa Suomen työelämä- ja opiskelukulttuuria, koulun hakuprosessia sekä hoiva-alan ammatillista identiteettiä.

Ryhmän myönteisten kokemusten pohjalta hanke edisti mentoroinnin juurruttamista oppilaitoksen rakenteisiin. Hoiva-alan toimialarehtorin johdolla laitoksessa aloitti kaksi mentoroinnista vastaavaa opettajaa, jotka toteuttavat opiskelijamentoroinnin ensimmäisen opintojakson syksyllä 2017.